Skip to main content

Final test for Minna no Nihongo (lesson 1 to 50)


HEDSPI

Hãy đăng ký tài khoản Ở ĐÂY và vào học ngay!!!

目的:

みんなの日本語初級(第二版)を用いて、初級日本語の言語知識を身につけます。

目標:

みんなの日本語初級(第二版)3?4?課ごとのテストで、80点以上を目指します。言語知識がどの程度身についているか確認することができ、理解できていないことを知ることで、弱点を克服できます。

対象:

初級日本語を学習している学生

・1~25課:N5レベル
・26~50課:N4レベル

-------

Mục đích của khóa học:

Thông qua việc vận dụng giáo trình Minna no Nihongo (Bản mới) người học sẽ được trau dồi các kiến thức tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

Mục tiêu của khóa học:

Người học đạt được từ 80 điểm trở lên đối với mỗi bài kiểm tra trong khóa học. Mỗi bài kiểm tra này được xây dựng từ các kiến thức trong 3-4 bài học của sách Minna no Nihongo. Việc hoàn thành các bài thi này người học có thể kiểm tra xem kiến thức ngôn ngữ mình nắm được đến đâu, biết được những chỗ chưa hiểu để từ đó khắc phục những điểm yếu của mình.

Đối tượng khóa học hướng tới:

Học sinh đang học tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp.

※Trình độ JLPT tương ứng với các bài học sách Minna no Nihongo:

Từ bài 1 - 25 : Trình độ N5
Từ bài 26 - 50 : Trình độ N4
  1. Course Number

    Minna_no_Nihongo_Test_01
  2. Classes Start

Enroll